• March 30, 2024

ธ.ก.ส. จ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท เริ่มโอนเงินเข้าบัญชี 28 พ.ย. นี้

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 และคณะกรรมการ ธ.ก.ส โดยนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ได้เห็นชอบให้ ธ.ก.สคำพูดจาก Read More